Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek utrudnia lub uniemożliwia ich wydanie?

W większości przypadków, już w fazie wszczęcia postępowania rozwodowego, małżonkowie przestają zajmować wspólne mieszkanie. Nierzadko współmałżonek decyduje się na opuszczenie lokalu nagle, pozostawiając rzeczy osobiste w mieszkaniu zajmowanym przez drugiego małżonka. Często dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków musi uciekać z domu z powodu stosowania przemocy wobec niego, pozostawiając szereg przedmiotów niezbędnych przecież do codziennego użytkowania, nierzadko osobistych. Zdarzają się sytuacje, gdzie w środku nocy żona ucieka przed agresywnym mężem (rzadko odwrotnie, zdarza się, że z małym dzieckiem) i nie jest w stanie zabrać nawet swoich ubrań, leków etc. Wówczas pojawia się problem, bowiem ze strachu nie jest w stanie wrócić do domu po rzeczy, albo pozostający w mieszkaniu małżonek odmawia ich wydania.

Co w przypadku, gdy współmałżonek utrudnia nam odzyskanie przedmiotów osobistych pozostawionych w mieszkaniu?

Relacje między małżonkami starającymi się o orzeczenie rozwodu często ograniczają się do kontaktów na sali rozpraw. W takiej sytuacji osoba, która opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie, spotyka się z nie lada problemem – jak odzyskać prywatne rzeczy pozostawione w lokalu?

Istnieją możliwości odzyskania przedmiotów z mieszkania, począwszy od bardziej radykalnych – wezwanie policji lub straży miejskiej na adres zamieszkania współmałżonka i próba osobistego odzyskania rzeczy, skończywszy na tych polubownych. Jedną z nich jest zawarcie w pozwie o rozwód, wniosku o wydanie szczegółowo wskazanych, rzeczy osobistych przez małżonka.

Jeżeli stronie zależy na niezwłocznym otrzymaniu przedmiotów, można skorzystać

z mechanizmu prawnego, przewidzianego w art. 755 § 1 kpc oraz 756 kodeksu postępowania cywilnego. W powyższych mowa o tym, że strona zainteresowana może żądać ustanowienia przez Sąd zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych na czas trwania postępowania. Postanowienie w tym zakresie jest wydawane niezwłocznie, a jego wykonaniem zajmuje się komornik.

We wniosku należy dokładnie określić, jaki jest zakres żądania i sposób jego spełnienia, tj. określić rodzaj i formę zwrotu tych rzeczy. Wniosek kierowany jest do Sądu, który rozpatruje sprawę o rozwód. Można go zgłosić w pozwie, lub w dalszym toku postępowania. Przy czym w dalszym toku postępowania podlega osobnej opłacie.

Wniosek o zabezpieczenie należy jedynie uprawdopodobnić, tzn. że nie ma potrzeby przedkładać dowodów potwierdzających twierdzenia zawarte we wniosku, sygnalizuje on jedynie Sądowi, iż istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia trudności

z wyegzekwowaniem żądań wskazanych w pozwie lub wskazanie, że nie jest możliwe uzyskanie tych przedmiotów. Potwierdzeniem może być choćby korespondencja sms z drugim małżonkiem.

Jeżeli strona nie zawarła ww. wniosku w pozwie o rozwód, ma prawo do złożenia odrębnego wniosku o zabezpieczenie, które będzie obciążone opłatą w wysokości 40 zł. Co więcej wniosek, będący pismem procesowym strony, musi spełnić określone w ustawie wymogi: oznaczenie sądu, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis strony i sygnaturę akt (o ile jest kolejnym pismem składanym w sprawie).

Podsumowując – nie trzeba czekać do zakończenia postępowania w sprawie rozwodowej aby skutecznie odzyskać przedmioty codziennego użytku. Także na etapie toczącego postępowania między małżonkami, istnieje realna szansa do wyegzekwowania od współmałżonka, pozostawionych ciuchów czy dokumentów.

Apl. adw. Anna Socik

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *