Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów może zostać wniesiony w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje, powodują niemożność prawidłowej realizacji kontaktów. W obu przypadkach zagrożone jest dobro małoletniego, w szczególności więź emocjonalna łącząca go z rodzicem.

W praktyce sądowej często bywa tak, że od czasu wniesienia wniosku o ustalenie  kontaktów do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia regulującego tą kwestię  mija wiele miesięcy, podczas których rodzic nie ma możliwości utrzymywania osobistych relacji z dzieckiem, co może powodować trwałe osłabienie łączącej ich więzi emocjonalnej. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia, złożony w trybie art. 730§1 i n. k.p.c., ma zapobiegać podobnym sytuacjom, albowiem pozwala na uregulowanie zasad kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania sądowego.

Generalną zasadą jest, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie rozwodowej składa się w pozwie o rozwód, a więc na początku postępowania w sądzie okręgowym. Oczywiście w takcie toczącego się postępowania rozwodowego również można składać wniosek o zabezpieczenie kontaktów i należy to zrobić właśnie do sądu który prowadzi postępowanie rozwodowe. Jeżeli składamy wniosek o zabezpieczenie kontaktów w pozwie, to nie ponosi się z tego tytułu dodatkowej opłaty ( od pozwu opłata wynosi 600 zł). Natomiast w dalszym toku postępowania rozwodowego można składać wniosek o udzielenie zabezpieczenia (lub zmianę).

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 736 k.p.c. wniosek o zabezpieczenie powinien odpowiadać wymaganiom pisma procesowego określonym w art. 126 k.p.c. tj. powinien zawierać oznaczenie sądu, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także podpis strony i sygnaturę akt (o ile jest kolejnym pismem składanym w sprawie). Ponadto wniosek musi dokładnie określać sposób zabezpieczenia poprzez wskazanie np. że kontakt z dzieckiem odbywać się będzie w każdy wtorek w godzinach od 18.00 do 20.00 poza miejscem zamieszkania dziecka i bez udziału matki (ojca). Ponadto konieczne jest uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia w trybie zabezpieczenia tzn. niezbędne jest wskazanie, dlaczego sąd już na wstępie, ma zabezpieczyć kontakty jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia.

Warto pamiętać, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem można złożyć juz w trakcie toczącego się postępowania. Wówczas sąd, zgodnie z art. 737 k.p.c. rozpoznaje go bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, powinna ona zostać wyznaczona nie później niż w ciągu miesiąca, i choć jest to termin instrukcyjny, to nakłada na sąd pewną “presję” czasu, odnośnie jego rozpoznania.  Wniosek o zabezpieczenie kontaktów złożony w trakcie postępowania podlega osobnej opłacie, która zgodnie z art. 68 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wynosi 40 złotych.

Reasumując, gdy rodzic nie ma możliwości spotkań z dzieckiem, a przed sądem toczy się postępowanie rozwodowe warto rozważyć możliwość złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas toczącego się postępowania, szczególnie, że niejednokrotnie tylko takie rozwiązanie może to umożliwić.

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *