O blogu

Niniejszy blog doty­czy pro­ble­ma­tyki rozwodów i alimentów. Znaj­dzie­cie tu Pań­stwo bez­płatny, cenny zbiór infor­ma­cji o zagad­nie­niach praw­nych oraz prak­tyce orze­ka­nia przez sądy w spra­wach doty­czą­cych rozwodów i alimentów. Mam nadzieję, że treść zawar­tych tutaj arty­ku­łów uła­twi Pań­stwu spo­sób postę­po­wa­nia oraz pomoże w pod­ję­ciu wła­ści­wych decy­zji.