Archiwum autora: Marcin Zaborek

O Marcin Zaborek

Marcin Zaborek- adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, , w latach 2003-2006 społeczny kurator sądowy, od 2006 r. zawodowy kurator sądowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, w latach 2008-2009 delegowany do pełnienia obowiązków Głównego Specjalisty w Wydziale Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, od 2010 r. starszy kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. W swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym zajmowałem się sprawami związanymi z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, demoralizacji nieletnich, a także prowadziłem nadzory nad realizacją kontaktów z dzieckiem, podczas których stykałem się z szeroko pojętą problematyką tego zagadnienia. Aktualnie udzie­lam porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w spra­wach sądo­wych klientów. Kon­takt: 604 092 158 e-mail:marcin.zaborek@wp.pl

Czy Sąd w wyroku rozwodowym może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej na skutek jego niewłaściwych (przemocowych) zachowań względem drugiego rodzica?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco, o ile oczywiście niewłaściwe zachowania miały miejsce w obecności małoletnich dzieci i mają wpływ na ich prawidłowy rozwój. Nadużywanie władzy rodzicielskiej nie musi zachodzić bezpośrednio wobec dzieci, lecz może wiązać się z niewłaściwym zachowaniem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Kiedy Sąd ustanawia opiekuna (opiekę prawną) dla małoletniego dziecka?

Sąd ustanawia opiekę dla małoletniego dziecka, aby wprowadzić system, który w pewien sposób zastępuje władzę rodzicielską. Podstawową przesłanką ustanowienia przez Sąd opieki dla małoletniego jest niepozostawanie jego pod władzą rodzicielską. Małoletni, z uwagi na jego dobro, potrzebuje opieki rodzicielskiej , … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Co zrobić w razie utrudniania kontaktów z dzieckiem w trakcie trwania sprawy o rozwód?

Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego określa na nowo procedurę dotyczącą wykonywania kontaktów z dzieckiem. Wprowadzone przepisy szczególny nacisk kładą na uprawnienia rodzica, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem uregulowane postanowieniem sądu. Dotychczasowa praktyka sądów w tych sprawach polegała, z jednej strony, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, Sąd zobowiązany jest w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej rodziców w stosunku do ich wspólnych małoletnich dzieci czyli może ją pozostawić obojgu rodzicom, ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej. Sąd może w wyroku rozwodowym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Czy można pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej w sprawie o rozwód?

W wyroku orzekającym rozwód Sąd między innymi rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd zatem musi orzec w sprawie rozwodowej o władzy rodzicielskiej i jak najbardziej Sąd może w tej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Czy Sąd może zawiesić władzę rodzicielską w sprawie o rozwód?

Pamiętać należy, że Sąd musi wydać w sprawie o rozwód orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jeśli zatem dochodzi do sytuacji, że sprawowanie władzy rodzicielskiej jest tymczasowo niemożliwe, gdyż istnieje … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Jak odzyskać przedmioty osobiste pozostawione w mieszkaniu w trakcie rozwodu, gdy drugi małżonek utrudnia lub uniemożliwia ich wydanie?

W większości przypadków, już w fazie wszczęcia postępowania rozwodowego, małżonkowie przestają zajmować wspólne mieszkanie. Nierzadko współmałżonek decyduje się na opuszczenie lokalu nagle, pozostawiając rzeczy osobiste w mieszkaniu zajmowanym przez drugiego małżonka. Często dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków musi … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kiedy można żądać od małżonka alimentów po rozwodzie i czy takie uprawnienie jest ograniczone w czasie?

Wyrok rozwodowy, w którym nie znalazło się rozstrzygnięcie w zakresie alimentów na rzecz drugiego małżonka, nie wyłącza możliwości ich dochodzenia po wydaniu wyroku rozwodowego. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami, reguluje art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wina obojga małżonków przy rozpadzie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jak najszybciej uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem? Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów na czas trwania postępowania rozwodowego

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów może zostać wniesiony w sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości kontaktów z dzieckiem lub gdy działania rodzica, pod pieczą którego dziecko pozostaje, powodują niemożność prawidłowej realizacji kontaktów. W obu przypadkach zagrożone jest dobro małoletniego, w … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozwód z orzekaniem o winie- jak udowodnić zdradę

Jedną z najważniejszych przesłanek rozwiązania małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy współmałżonka, jest oczywiście zdrada (niewierność).  O ile nie ma problemu, gdy drugi małżonek tego nie ukrywa, przyznaje się do  o tyle kłopoty zaczynają się, gdy tylko strona żądająca orzeczenia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Alimenty regresowe- kiedy przysługują?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania (bieżących potrzeb konsumpcyjnych: wyżywienie, ubranie, utrzymania mieszkania, wypoczynku, koszty leczenia, opieki, rehabilitacji), a w miarę potrzeby także środków wychowania (kształcenie, troska o zdrowie, zapewnienie dóbr kultury). Celem świadczenia alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Miejsca zamieszkania dziecka lub pobytu dziecka po rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 26 kodeksu cywilnego: §1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. § 2. Jeżeli władza rodzicielska … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Alimenty na dziecko a kontakty z dzieckiem

W czasie pełnienia funkcji zawodowego kuratora rodzinnego stykałem się z sytuacją, w której zobowiązany uniemożliwiał realizację kontaktów z powodu niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez uprawnionego. Matka dziecka stwierdzała na przykład, iż nie będzie wydawała córki na spotkania z ojcem, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy psychicznej- dowody

Zgodnie z treścią art. 56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r. i o. sąd orzeka … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Rozwód z orzeczeniem o winie z powodu przemocy psychicznej- dowody

Zgodnie z treścią art. 56§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z kolei na podstawie art. 57§1 k.r. i o. sąd orzeka … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (aktualnie opinia Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych) w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.

W trakcie postępowań sądowych w sprawach rodzinnych niejednokrotnie konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłych celem uzyskania kompleksowej, pełnej diagnozy problemu związanego z funkcjonowaniem rodziny. Oczywiście, podstawą skierowania stron (uczestników postępowania) na badania może być również konieczność wykluczenia przez specjalistów istnienia określonych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Pozew o alimenty – wymogi formalne

Postępowanie w sprawie o alimenty sąd rozpoznaje w procesie, stąd pismem wszczynającym jest Pozew. Pozew zgodnie z art. 187 kpc w zw. z art. 126 kpc powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i  nazwisko stron wraz z … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | 2 komentarze

Pozew o alimenty – właściwość sądu

W sprawie o alimenty sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy właściwości ogólnej zgodnie z art. 27 kpc czyli ten, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Niemniej jednak przepisy pozwalają na wytoczenie powództwa o alimenty przed sąd rejonowy właściwy według … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz