O autorach

Mar­cin Zabo­rek — jestem adwokatem w Okrę­go­wej Izbie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, absol­wen­tem Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, , w latach 2003–2006 peł­ni­łem funk­cję spo­łecz­nego kura­tora sądo­wego, od 2006 r. wyko­ny­wa­łem obo­wiązki zawo­do­wego kura­tora sądo­wego wyko­nu­ją­cym orze­cze­nia w spra­wach rodzin­nych i nie­let­nich, w latach 2008–2009 byłem dele­go­wany do peł­nie­nia obo­wiąz­ków Głów­nego Spe­cja­li­sty w Wydziale Kura­teli Depar­ta­mentu Wyko­na­nia Orze­czeń i Pro­ba­cji w Mini­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści, od 2010 r. star­szy kura­tor zawo­dowy wyko­nu­jący orze­cze­nia w spra­wach rodzin­nych i nie­let­nich. Spe­cja­li­zuję się w pra­wie rodzin­nym, cywil­nym i kar­nym. W swoim wie­lo­let­nim doświad­cze­niu zawo­do­wym zaj­mo­wa­łem się spra­wami zwią­za­nymi z wyko­ny­wa­niem wła­dzy rodzi­ciel­skiej, demo­ra­li­za­cji nie­let­nich, a także pro­wa­dzi­łem nad­zory nad reali­za­cją kon­tak­tów z dziec­kiem, jak również brałem udział w ich realizacji pod­czas któ­rych spo­ty­ka­łem się z sze­roko pojętą pro­ble­ma­tyką tego zagad­nie­nia. Aktu­al­nie zaj­muję się udzie­la­niem porad praw­nych z zakresu prawa rodzin­nego, a także biorę udział w roz­pra­wach sądo­wych klien­tów. Kon­takt e-mail: marcin.zaborek@wp.pl.

apl. adw. Paulina Grzywińska – aktualnie odbywa aplikację adwokacką na III roku w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Przez ponad trzy lata pracowała w Sądzie Okręgowym oraz w Sądzie Rejonowym w wydziałach cywilnych i rodzinnych jako asystent sędziego. Zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego, a w szczególności rodzinnego.